Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj
Kategoria: Dokumenty
Odsłony: 2241

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, a w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją Szkole Podstawowej w Żarnowcu

 Procedurę sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226  § 10)

Część I.

Procedury postępowania w przypadku negatywnego zachowania ucznia, który nie ukończywszy 18 lat:

-     używa alkoholu lub innych środków psychoaktywnych w celu wprowadzenia się w stan odurzenia,

-     lub pali papierosy,

-     lub uprawia nierząd,

-     lub narusza zasady współżycia społecznego,

-     lub systematycznie uchyla się od obowiązku szkolnego,

-     lub udziela się w działalności grup przestępczych,

-     lub popełnia czyn zabroniony.

 NAUCZYCIEL, który uzyskał informację o jednym z w/w symptomów:

1.    Przekazuje informację wychowawcy klasy, do której uczęszcza uczeń.

2.    Dokumentuje zdarzenie, sporządzając dokładną notatkę w klasowym zeszycie uwag.

 WYCHOWAWCA, który uzyskał informację o  jednym z w/w symptomów:

1.    Informuje o fakcie dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego.

2.    Wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację.

3.    Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności.

4.    W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.

5.    W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.

6.    Sporządza pisemne, krótkie sprawozdanie z rozmowy przeprowadzonej z rodzicami (prawnymi opiekunami), w którym umieszcza konkretne ustalenia z nimi zawarte, pod którymi nauczyciel i rodzice zamieszczają swój czytelny podpis.

 DYREKTOR SZKOŁY:

1.    Jeśli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawią się do szkoły, a nadal z wiarygodnego źródła napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).

2.    Podobnie, w sytuacji gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów powiadamia sąd rodzinny lub Policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

3.    W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych niezwłocznie zawiadamia o tym prokuratora lub Policję.

Część II.

Procedury postępowania w przypadku podejrzeń, że na terenie szkoły uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 NAUCZYCIEL:

1.    Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, do której uczeń uczęszcza.

2.    Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego.

3.    Stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie lub zdrowie.

 WYCHOWAWCA:

1.    Zawiadamia dyrektora szkoły.

2.    Powiadamia rodziców/opiekunów ucznia, którzy zostają zobowiązani do odebrania dziecka ze szkoły.

3.    Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia.

4.    Dokumentuje zdarzenie w dzienniku uwag klasowych.

 DYREKTOR SZKOŁY:

1.    Zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice/opiekunowie ucznia będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.

2.    Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły - powiadamia o tym Policję (specjalistę ds. nieletnich) lub sąd rodzinny.

 Gdy rodzice/opiekunowie odmówią przybycia do szkoły lub/i odebrania dziecka, o pozostawieniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom Policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

  Część III.

Procedury postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancje przypominającą wyglądem narkotyk.

 NAUCZYCIEL:

1.    Zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji.

2.    Próbuje (o ile jest to możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

3.    Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły.

4.    Wzywa Policję.

5.    Niezwłocznie przekazuje policji zabezpieczoną substancję oraz informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

Część IV.

Procedury postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominającą narkotyk.

 NAUCZYCIEL:

1.    W obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją.

Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia.

2.    O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

3.    Próbuje ustalić,  w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję.

4.    Bezzwłocznie przekazuje do jednostki policji, po odpowiednim zabezpieczeniu, substancję, którą uczeń wydał dobrowolnie.

5.    Dokumentuje całe zdarzenie, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami w klasowym zeszycie uwag.

 DYREKTOR SZKOŁY:

1.    W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki- wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.

  Część V.

Procedury postępowania wobec sprawcy czynu karalnego.

 NAUCZYCIEL:

1.    Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.

2.    Przekazuje sprawcę dyrektorowi szkoły pod opiekę.

3.    Powiadamia rodziców ucznia.

4.    Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.

5.    Niezwłocznie powiadamia Policję gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, kradzież, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.

6.    Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazuje je Policji.

7.    Dokumentuje zdarzenie w dzienniku uwag klasowych.

  Część VI.

Procedury postępowania wobec ofiary czynu karalnego.

 NAUCZYCIEL, będący na miejscu zdarzenia:

1.    Udziela pierwszej pomocy przedmedycznej, zaś w przypadku poważnych obrażeń ciała ucznia wzywa karetkę pogotowia.

2.    Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.

3.    Powiadamia rodziców ucznia.

4.    Niezwłocznie powiadamia Policję (w przypadku, gdy sprawa jest poważna i niezbędne jest zabezpieczenie śladów przestępstwa – ustalenie okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia).

 Miejsce zdarzenia – to obszar, na którym doszło do przestępczego działania człowieka, w wyniku którego powstały dowody i ślady tego działania.

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia polega przede wszystkim na izolacji możliwie jak największego terenu, na którym doszło do przestępczego działania sprawcy do czasu przybycia Policji.

 Pamiętaj:

-     nie sprzątaj śladów przestępstwa, nie dotykaj, nie dopuszczaj do tego miejsca uczniów i nauczycieli!

-     nie przeszukuj odzieży, ani rzeczy ucznia podejrzanego o kradzież, chyba że zachodzi stan wyższej konieczności np. przeszukanie w celu zabrania niebezpiecznego narzędzia, którym sprawca może zrobić sobie lub innym osobom krzywdę!

-     nie odsyłaj pokrzywdzonego do domu, to ty odpowiadasz za zdrowie i życie ucznia!

 W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnym do tych przedmiotów i wezwać Policję - tel. 997 lub 112.

  Metody współpracy szkoły z Policją.

 W ramach długofalowej pracy profilaktyczno-wychowawczej szkoła utrzymuje z Policją następującą stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń:

-     organizacja spotkań tematycznych młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m. in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami, na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń;

-     informowanie Policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży;

-     udzielanie przez Policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły;

-     wspólny (szkoły i Policji) udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich.