System informowania rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Żarnowcu o sytuacjach, zdarzeniach w szkole

 

1.      Rodzice uczniów powinni udostępnić dyrekcji szkoły numer swojego telefonu w celu umożliwienia w razie potrzeby natychmiastowego kontaktu.

2.      Zabrania się uczniom używania w szkole aparatów telefonicznych.

3.      Szkoła umożliwia uczniom w razie potrzeby kontakt telefoniczny z rodzicami (prawnymi opiekunami).

4.      Sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów):

 

Sytuacja

Sposób powiadamiania

Odpowiedzialny

 

§      wypadek;

§      złe samopoczucie ucznia;

§      odwołanie zajęć lub zmiana podziału godzin w kl. I – III;

§      odwołanie zajęć w kl. IV – VI lub zmiana podziału godzin;

 

§      zwolnienie ucznia z zajęć do domu;

 

 

 

§      popełnienie czynu zabronionego (używanie alkoholu, narkotyków, palenie papierosów, naruszanie zasad współżycia społecznego)

 

telefonicznie

telefonicznie

zapis w zeszycie przedmiotowym

pisemna informacja na gazetce ściennej (w suterenach przy szatni)

pisemna prośba rodzica (prawnego opiekuna) z zaznaczeniem „do domu” lub osobiste odebranie ucznia ze szkoły przez rodzica

telefonicznie - rodzice zostają zobowiązani do odebrania dziecka ze szkoły, w przypadku odmowy rodziców uczeń zostaje przekazany policji

 

dyrektor szkoły

wychowawca

wychowawcy kl. I - III

 

dyrektor szkoły

 

rodzice, dyrektor szkoły

 

 

wychowawca, dyrektor szkoły