jną. Wraz z opiekunem i Dyrektorem Szkoły bierze udział w uroczystościach poza terenem szkoły:

a) uroczystości rocznicowe organizowane przez administrację samorządową

i państwową,

b) uroczystości religijne: msza święta, uroczystości pogrzebowe i inne,

c) uroczystości składania kwiatów w miejscach pamięci narodowej,

d) uroczystości patriotyczne, w których bierze udział społeczność szkoły lub jej

delegacja.

14. Poczet sztandarowy uczestniczy również w mszach świętych z okazji: uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego

15. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.

Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.(Wstęga czarnej materii zaczynająca się w lewym górnym rogu, a kończąca w połowie dolnej czerwonej materii flagi, czyli na długości trzech czwartych płachty sztandaru).

 

16. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu.

 

17. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez głośnego podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45° do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu.

W trakcie Mszy Św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”.

Pochylenie sztandaru pod kątem 45° do przodu w pozycji „Baczność” następuje w następujących sytuacjach:

a) podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią Św., oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy Wystawieniu Najświętszego Sakramentu;

b) podczas opuszczania trumny do grobu;

c) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;

d) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną przemawiającą osobę.

 

18. Chwyty sztandaru:

- postawa „zasadnicza” -sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej

nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na

wysokości pasa. Lewa ręka jak w postawie zasadniczej.

 

- postawa „spocznij" - sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie

"zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie "spocznij".

 

- postawa „na ramię" -chorąży prawą ręką ( pomagając sobie lewą ) kładzie

drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia.

Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca.

 

- postawa „prezentuj” - z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi sztandar

prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia ( dłoń prawej ręki na

wysokości barku ). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod

prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część

drzewca. Asysta w postawie "zasadniczej".

 

- salutowanie sztandaru w miejscu- wykonuje się z postawy „prezentuj”-

Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w

przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°.

Po czasie "salutowania" przenosi sztandar do postawy "prezentuj."

 

- salutowanie sztandarem w marszu - z położenia "na ramię" w taki sam

sposób jak przy salutowaniu w miejscu.

Komendy: „ na prawo patrz ” - pochyla sztandar

"baczność"- bierze sztandar na ramię

 

19. Zasady postępowania przy wymianie chorążego i asysty w czasie długotrwałych uroczystości podyktowane względami zdrowotnymi:

- Z lewej strony i o krok z tyłu po cichych komendach zmieniającego sztandarowego ("Na wprost marsz., "Poczet stój., "W lewo zwrot. i "Poczet spocznij.) nowa zmiana ustawia się o krok za plecami zmiany pełniącej służbę.

- Zmieniający sztandarowy cicho podaje zapowiedź komendy - "Poczty sztandarowe. (poczty stają w postawie baczność), a zmieniający sztandarowy kładzie rękę na drzewcu sztandaru tuż poniżej ręki sztandarowego pełniącego służbę. Kontynuuje komendę: "Krok na wprost marsz.. Poczty wykonują komendę i od tej chwili służbę pełni poczet zmieniający.

- Zmieniający sztandarowy podaje cichą komendę ("W lewo zwrot, na wprost marsz.), a poczet zmieniający opuszcza miejsce służby.


20.
Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego klas szóstych.

Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu i ustawia się w następującym porządku : chorąży i jego zastępca z przodu sztandaru, asysta przodem do bocznych płaszczyzn sztandaru.

Jako pierwszy zabiera głos szóstoklasista - dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:

Przekazujemy Wam sztandar - symbol Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.

Na co piątoklasista - chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:

Przyjmujemy od was sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami naszej szkoły.

Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym szóstoklasista przekazuje sztandar.

21.Pasowanie na ucznia

1. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w postawie zasadniczej. Wszyscy - uczniowie, nauczyciele i goście stoją na baczność. Uczniowie klasy pierwszej podchodzą do sztandaru, który stoi na środku sali. Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi jak do salutowania dwoma palcami i powtarza za Dyrektorem Szkoły (Wychowawcą) rotę przysięgi.

Rota przysięgi:

Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy dorosnę. Będę się starać być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
2. Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów.
Dyrektor Szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty kładzie duży ołówek i mówi: Pasuję Ciebie na ucznia Szkoły Podstawowej im.  M. Konopnickiej w Żarnowcu.

22. Pożegnanie absolwentów

Na uroczystej akademii kończącej rok szkolny wszyscy absolwenci składają ślubowanie. Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Do sztandaru podchodzą uczniowie klasy szóstej. Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę z wyciągniętymi dwoma palcami i powtarzają za Dyrektorem Szkoły słowa przysięgi.

Rota ślubowania absolwentów:

My , Absolwenci Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Żarnowcu
Tobie, Szkoło ślubujemy:

- wiernie strzec Twojego honoru;

- dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię;

- z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka SP w Żarnowcu;

- zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać w dalszym swoim życiu;

- zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczyć w życiu naszego kraju;
ŚLUBUJEMY.

 

PODSTAWOWE CHWYTY MUSZTRY ZE SZTANDAREM

W CZASIE UROCZYSTOŚCI

POSTAWY

OPIS CHWYTU

ZASTOSOWANE KOMENDY

Postawa zasadnicza

Sztandar postawiony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce podtrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka w postawie zasadniczej.

Po komendach:
"Poczet stój" (po marszu).
Po komendzie: "Baczność"
(podawanej przez
prowadzącego uroczystość).

Postawa "spocznij"

Sztandar trzymany przy prawej nodze, jak w postawie zasadniczej. Chorąży i asysta pozostają w postawie spocznij - ciężar ciała przenoszą na prawą nogę przy jednoczesnym wysunięciu pięty lewej stopy na wysokość środka prawej, przy jednoczesnym skręcie lewej o 45 stopni w lewą stronę.

Po komendzie: "Spocznij" (podawanej przez chorążego po zatrzymaniu pocztu) następuje tu automatycznie wyrównanie linii i odległości.
Po komendach: "Po ślubowaniu",
"Po hymnie".

Postawa
"na ramię sztandar"

Chorąży przesuwa prawą rękę po drzewcu na wysokość prawego barku, przy jednoczesnym położeniu lewej na drzewcu na wysokości pasa. Po przebrzmieniu zapowiedzi komendy: "sztandar" energicznym ruchem przenosi drzewce sztandaru na prawy bark, zatrzymując go w pochyleniu 45 stopni. Płachta sztandaru musi być oddalona od barku przynajmniej na szerokość dłoni.

Automatycznie po komendzie
"Sztandar wprowadzić" lub
"Poczet sztandarowy - Wystąp"

Postawa
"prezentuj sztandar"

Z postawy zasadniczej chorąży kładzie lewą rękę na drzewcu sztandaru poniżej końca zaczepu płachty, przy jednoczesnym maksymalnym opuszczeniu prawej po drzewcu. Po przebrzmieniu komendy
"prezentuj sztandar" wykonuje salutowanie sztandarem.

Po komendzie prowadzącego
"Na prawo/lewo patrz"
Po komendzie chorążego pocztu "Baczność", w czasie czytania ewangelii, Podniesienia Hostii, Przeistoczenia, Błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, śpiewu hymnu kościelnego, roty, ogłoszenia minuty ciszy, składania trumny do grobu, podczas składania wieńców, śpiewu hymnu organizacji, na uroczystość, której poczet został zaproszony, jeżeli wcześniej prowadzący nie podał odpowiednich komend oraz przed Najświętszym Sakramentem w czasie uroczystego wejścia do świątyni.

Salutowanie
sztandarem w miejscu

Wykonuje się z postawy prezentuj. Chorąży robi zwrot w prawo skos, przy jednoczesnym wysunięciu lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyleniu sztandaru w przód do kąta 45 stopni. Ręka lewa pozostaje co najmniej w odległości dłoni od płachty sztandaru.

Po komendach i w sytuacjach jak w rubryce powyżej oraz samoczynnie, gdy odbierający honory zbliży się na pięć kroków do sztandaru.

Salutowanie
sztandarem w marszu

Z położenia na ramię w taki sam sposób jak w czasie salutowania w miejscu.

"Na prawo patrz" pochyla sztandar pod kątem 45 stopni, pozostając w marszu krokiem defiladowym. "Baczność" - dokonuje położenia sztandaru na ramię.

 

 UROCZYSTOŚCI OKOLICZNOŚCIOWE LUB ROCZNICOWE
Wprowadzenie sztandaru:

Komenda :

Proszę wszystkich o powstanie.
Baczność!  Poczet sztandarowy sztandar Szkoły Podstawowej im. Marii  Konopnickiej w Żarnowcu wprowadzić.

 

L.p.

KOMENDY

POCZET SZTANDAROWY

OPIS CHWYTU

1.

Poczet - Baczność!

Postawa zasadnicza. Chorąży wykonuje chwyt - na ramię.

Postawa na ramię

2.

Na wprost - Marsz!

Maszeruje krokiem defiladowym.

Postawa na ramię

3.

Poczet - Stój!

Słowo poczet podaje na lewą nogę. Stój - na prawą, a zatrzymanie na lewą po dostawieniu prawej. Poczet, o ile to możliwe, zachodzi z lewej strony głównej trybuny.

Postawa spocznij

4.

W prawo - Zwrot!

Wykonuje zwrot w prawo.

Postawa na ramię

5.

Poczet - Spocznij!

Opuszcza sztandar do postawy spocznij.

Postawa spocznij

Uwaga: Poczet podlega dalszym komendom przewidzianym ceremoniałem w zależności od okoliczności przewidzianych w ceremonii.

Komenda:

Proszę wszystkich o powstanie.
Baczność. Poczet sztandarowy sztandar szkoły wyprowadzić.

 

Wyprowadzenie pocztu sztandarowego:

 

L.p.

KOMENDY

POCZET SZTANDAROWY

OPIS CHWYTU

1.

Poczet - Baczność!

Postawa zasadnicza. Chorąży wykonuje chwyt - na ramię.

Postawa na ramię

2.

W lewo - Zwrot!

Wykonują komendę.

Postawa na ramię

3.

Na wprost - Marsz!

Maszerują na wprost krokiem defiladowym.

Postawa na ramię

4.

Poczet - Stój!

Słowo poczet podaje na lewą nogę. Stój - na prawą, a zatrzymanie na lewą po dostawieniu prawej. Poczet, o ile to możliwe, zachodzi z lewej strony głównej trybuny.

Postawa spocznij

5.

Poczet - Spocznij!

Opuszcza sztandar do postawy spocznij.

Postawa spocznij

Komenda:

Spocznij!
Proszę usiąść.

Uwaga: Chorąży i asysta opiekują się sztandarem aż do momentu umieszczenia go wraz z insygniami sztandaru w gablocie.

 

CEREMONIAŁ ŚLUBOWANIA POCZTU SZTANDAROWEGO

WRAZ Z UROCZYSTYM PRZEKAZANIEM SZTANDARU

 

L.p.

KOMENDY

POCZET SZTANDAROWY

OPIS CHWYTU

1.

Poczet sztandarowy w składzie:
Chorążowie....
Asysta... Baczność!

Kończący służbę poczet pozostaje w postawie zasadniczej.

Postawa zasadnicza

2.

Na wprost - Marsz!

Maszerują krokiem defiladowym w wyznaczone miejsce na wysokość dotychczasowego chorążego i asysty.

Bez sztandaru

3.

Poczet - Stój!

Słowo poczet podaje na lewą nogę. Stój - na prawą, a zatrzymanie na lewą po dostawieniu prawej. Poczet, o ile to możliwe, zachodzi z lewej strony głównej trybuny.

Bez sztandaru

4.

W lewo - Zwrot!

Wykonują komendę.

Bez sztandaru

5.

Poczty - Spocznij!

Opuszcza sztandar do postawy spocznij.
Następuje automatyczne wyrównanie linii i szeregów.

Postawa spocznij

6.

Poczty sztandarowe - Baczność!

Asysta w postawie zasadniczej, a chorąży układa ręce
do postawy prezentuj.

Postawa zasadnicza

7.

Do - Ślubowania!

Po przebrzmieniu komendy nowe poczty sztandarowe wyciągają prawą rękę pod kątem prostym w stronę płachty sztandaru powtarzając za prowadzącym rotę przysięgi.

Salutowanie
sztandarem w miejscu

8.

Po - Ślubowaniu!

Po przebrzmieniu komendy ślubujący opuszczają rękę do postawy zasadniczej, a dotychczasowy chorąży opuszcza sztandar do postawy zasadniczej.

Postawa zasadnicza

9.

Do - Przekazania sztandaru!

Dotychczasowy chorąży prezentuje sztandar, a przejmujący wykonuje przyklęk na prawe kolano z jednoczesnym pocałowaniem płachty sztandaru. Następnie energicznie wstaje, a dotychczasowy chorąży przenosi i ustawia sztandar w pozycji pionowej przy jednoczesnym przeniesieniu do czubka swojej wystawionej lewej nogi. W tym samym czasie nowy chorąży bierze sztandar w swoje ręce z jednoczesnym cofnięciem lewych nóg obydwu
chorążych i powrotem tyłem do swoich szeregów.

Przekazywanie
sztandaru

10.

Poczty - Spocznij!

Wykonują komendę spocznij.

Postawa spocznij

11.

W prawo - Zwrot!

Wykonuje zwrot.

Bez sztandaru

12.

Na wprost - Marsz!

Maszerują krokiem defiladowym.

Bez sztandaru

13.

W lewo - Zwrot!

Wykonują komendę.

Postawa na ramię

14.

Na wprost - Marsz!

Maszerują krokiem defiladowym.

Postawa na ramię

15.

Poczet - Stój!

Słowo poczet podaje na lewą nogę. Stój - na prawą, a zatrzymanie na lewą po dostawieniu prawej. Poczet, o ile to możliwe, zachodzi z lewej strony głównej trybuny.

Postawa spocznij

16.

Poczet - Spocznij!

Opuszcza sztandar do postawy spocznij.

Postawa spocznij

 

CEREMONIAŁ ŚLUBOWANIA KLAS PIERWSZYCH

 

L.p.

KOMENDY

POCZET SZTANDAROWY

OPIS CHWYTU

1.

Poczet - Baczność!

Postawa zasadnicza. Chorąży wykonuje chwyt - na ramię.

Postawa na ramię

2.

Na wprost - Marsz!

Maszeruje krokiem defiladowym.

Postawa na ramię

3.

Poczet - Stój!

Słowo poczet podaje na lewą nogę. Stój - na prawą, a zatrzymanie na lewą po dostawieniu prawej. Poczet, o ile to możliwe, zachodzi z lewej strony głównej trybuny.

Postawa spocznij

4.

W prawo - Zwrot!

Wykonuje zwrot w prawo.

Postawa na ramię

5.

Poczet - Spocznij!

Opuszcza sztandar do postawy spocznij.

Postawa spocznij

6.

Całość - Baczność!

Asysta w postawie zasadniczej,
a chorąży układa ręce po postawy prezentuj.

Postawa prezentuj

7.

Uczniowie klas pierwszych ślubujących na sztandar - Wystąp!

Uczniowie klas pierwszych występują krokiem defiladowym na wprost asysty sztandaru.

Postawa prezentuj

8.

W lewo - Zwrot!

Uczniowie ślubujący na sztandar wykonują odpowiedni zwrot.

Postawa prezentuj

9.

Do - Ślubowania!

Uczniowie ślubujący na sztandar energicznym ruchem kierują prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku drzewca sztandaru, a pozostali uczniowie klas pierwszych układają prawą rękę zgiętą w łokciu z palcami złożonymi jak do wojskowego ślubowania.

Salutowanie
sztandarem

10.

Po - Ślubowaniu!

Opuszcza sztandar do postawy spocznij, a uczniowie ślubujący opuszczają energicznie ręce do postawy zasadniczej.

Postawa spocznij

11.

Uczniowie klas
pierwszych ślubujących na sztandar:
W lewo - Zwrot!

Wykonują odpowiedni zwrot w miejscu.

Postawa spocznij

12.

Na wprost - Marsz!

Uczniowie krokiem defiladowym maszerują na swoje wcześniej zajmowane miejsce i zatrzymują się.

Postawa spocznij

13.

W lewo - Zwrot!

Wykonują odpowiedni zwrot w miejscu.

Postawa spocznij

14.

Poczet -Baczność!

Postawa zasadnicza. Chorąży wykonuje chwyt - na ramię.

Postawa na ramię

15.

Na wprost - Marsz!

Maszeruje krokiem defiladowym.

Postawa na ramię

16.

Poczet - Stój!

Słowo poczet podaje na lewą nogę. Stój - na prawą, a zatrzymanie na lewą po dostawieniu prawej. Poczet, o ile to możliwe, zachodzi z lewej strony głównej trybuny.

Postawa spocznij

17.

W prawo - Zwrot!

Wykonuje zwrot w prawo.

Postawa na ramię

 

18.

Poczet - Spocznij!

Opuszcza sztandar do postawy spocznij.

Postawa spocznij

 

CEREMONIAŁ WEJŚCIA NA MSZĘ ŚW.

W czasie wprowadzenia sztandaru wierni pozostają w pozycji stojącej. Jeżeli w czasie Mszy św. jest wyznaczony prowadzący ceremoniał ze sztandarem, wówczas on podaje komendy, w przeciwnym wypadku ciche komendy podaje chorąży.

 

L.p.

KOMENDY

POCZET SZTANDAROWY

OPIS CHWYTU

1.

Poczet - Baczność!

Postawa zasadnicza. Chorąży wykonuje chwyt - na ramię.

Postawa na ramię

2.

Na wprost - Marsz!

Maszeruje krokiem defiladowym.

Postawa na ramię

3.

Poczet - Stój!

Słowo: poczet - podaje na lewą nogę. Stój - na prawą, a zatrzymanie następuje na lewą po dostawieniu prawej.

Postawa spocznij

4.

Poczet - Baczność!

Asysta w postawie zasadniczej, a chorąży układa ręce do postawy prezentuj.

Postawa prezentuj

5.

Na prawo - Patrz!

Po przebrzmieniu komendy prezentuje sztandar
przed Najświętszym Sakramentem.

Salutowanie
sztandarem w miejscu

6.

Poczet - Spocznij!

Opuszcza sztandar po postawie: spocznij.

Postawa spocznij

7.

Poczet - Baczność!

Asysta w postawie zasadniczej, a chorąży przekłada sztandar na ramię.

Postawa na ramię

8.

W prawo - Zwrot!

Wykonuje zwrot w prawo.

Postawa na ramię

9.

Na wprost - Marsz!

Marsz krokiem defiladowym na wprost, a następnie
do miejsca zatrzymania po lewej stronie ołtarza.

Postawa na ramię

10.

Poczet - Stój!

Zatrzymanie jak w wierszu trzecim.

Postawa na ramię

11.

W lewo - Zwrot!

Wykonują zwrot w lewo.

Postawa na ramię

12.

Poczet - Spocznij!

Wykonują komendę spocznij. Równają linie i odległości.

Postawa spocznij

13.

Po: "Słowa ewangelii wg św....". Poczet - Baczność!

Asysta w postawie zasadniczej, a chorąży, po wcześniejszym ułożeniu rąk, salutuje sztandarem w miejscu.

Salutowanie
sztandarem miejscu

14.

Po: "Oto Słowo
Pańskie. Poczet - Spocznij!

Wykonują komendę spocznij.

Postawa spocznij

15. /16. Takie same komendy i postawy obowiązują w czasie Przeistoczenia i Podniesienia.

17.

Po błogosławieństwie: Poczet - Baczność!

Asysta w postawie zasadniczej, a chorąży wykonuje chwyt na ramię.

Postawa na ramię

18.

W lewo - Zwrot!

Wykonują komendę w lewo zwrot.

Postawa na ramię

19.

Na wprost - Marsz!

Maszerują na wprost trzema defiladowymi krokami, dalej krokiem równym w kierunku głównej nawy.

Postawa na ramię

20.

Poczet - Stój!

Poczet podaje na lewą nogę. Stój - na prawą, a zatrzymanie na lewą po dostawieniu prawej.

Postawa na ramię

21.

W lewo - Zwrot!

Wykonują komendę w lewo zwrot.

Postawa na ramię

22.

Na wprost - Marsz!

Wykonują komendę na wprost marsz.

Postawa na ramię

Uwaga:
W czasie ewentualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, śpiewu Roty, Ciebie Boga... lub polecenia księdza dotyczącego zaprezentowania sztandaru, obowiązują takie same komendy i postawy jak w punktach 13 i 14.

 

ZASADY CEREMONIAŁU W CZASIE SKŁADANIA TRUMNY DO GROBU

L.p.

KOMENDY

POCZET SZTANDAROWY

OPIS CHWYTU

1.

Poczet - Baczność!

Postawa zasadnicza. Chorąży wykonuje chwyt - na ramię.

Postawa prezentuj

2.

Na prawo/lewo - Patrz!

Po przebrzmieniu słowa prezentuje sztandar
nad wkładaną do grobu trumną.

Salutowanie
sztandarem w miejscu

3.

Poczet - Spocznij!

Opuszcza sztandar do postawy spocznij
po sypnięciu pierwszej garści ziemi na trumnę.

Postawa spocznij

 

CEREMONIAŁ POWITANIA SZCZEGÓLNYCH GOŚCI

W CZASIE OFICJALNEGO WCHODZENIA DO SZKOŁY

 

Miejsce powitania - hol szkolny przed portretem patrona szkoły

L.p.

KOMENDY

POCZET SZTANDAROWY

OPIS CHWYTU

1.

Poczet - Baczność!

Postawa zasadnicza. Chorąży wykonuje chwyt - do prezentowania sztandaru w miejscu.

Postawa prezentuj

2.

Na prawo/lewo - Patrz!

Prezentuje sztandar, gdy gość honorowy znajdzie się w odległości około pięciu kroków przed sztandarem (albo jeżeli przejdzie próg szkoły), po przebrzmieniu komendy.

Salutowanie
sztandarem w miejscu

3.

Poczet - Spocznij!

Przyjmuje postawę po przejściu przez gościa honorowego pięciu kroków za sztandar.

Postawa spocznij

 

DEKORACJA BUDYNKU SZKOŁY FLAGAMI PAŃSTWOWYMI

1. Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:

a) Dzień Patrona Szkoły;
b) Dzień Edukacji Narodowej;
c) święta państwowe;
d) dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.