Aktualności

W związku § 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021r. obowiązującego od 29.03.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa
w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, k) są zatrudnieni
w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

Z powodu wysokiego wzrostu zachorowań w kraju, od 22 marca do 18kwietnia, naukę w trybie zdalnym bedą realizować uczniowie wszystkich szkłół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Oferta

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie na „Projekt Kartki Wielkanocnej” organizowanym przez Burmistrz Gminy Jedlicze oraz Gminny Ośrodek Kultury. Na tegoroczny konkurs wpłynęło ponad 200 zgłoszeń, więc jury nie miało łatwego zadania. Tym bardziej cieszy nas sukces uczennicy kl. VII Martyny Jajeśniak, która w swojej kategorii wiekowej zajęła III miejsce oraz wyróżnienia w kategorii Dorośli przyznane p. Marzenie Wojdyło i p. Andrzejowi Gałowiczowi . Laureatom serdecznie gratulujemy!